tel +48 58 6706655

tel tel. alarmowy 692 432 708

tel Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakość wody produkowanej przez Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w pełni odpowiada wytycznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015 poz.1989). Na podstawie przeprowadzonych badań i kontroli, aktualnie nie stwierdza się niekorzystnych trendów zmian jakości wody zarówno na etapie jej pobierania jak i po uzdatnieniu. Prowadzone badania i kontrole wykazały, że do sieci wodociągowej oddawana jest woda dobra, o stabilnej jakości i odpowiadająca surowym wymaganiom sanitarnym. Eksploatowana na gminnych ujęciach woda jest wolna od substancji toksycznych, zanieczyszczeń organicznych, a także nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych. Stabilność oraz małe stężenie w wodach składników należących do głównych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych pochodzenia antropogenicznego, może wskazywać na skuteczną izolację ujętego wodonośca bądź też braku potencjalnego ogniska zanieczyszczeń w strefie dopływu wód do ujęć. Badania jakości wody prowadzone są z odpowiednią częstotliwością według ustalonego harmonogramu pobierania próbek, z przygotowanych do tego celu stałych punktów czerpalnych. Pobór prób do badań laboratoryjnych realizowany jest przez próbobiorców danego laboratorium, bądź też pracowników Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o., którzy posiadają stosowne uprawnienia wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku. Badania wykonywane są przez akredytowane laboratoria, które posiadają odpowiednie zezwolenia miejscowego Inspektora Sanitarnego. Ponadto, Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. prowadzi regularną, wewnętrzną kontrolę jakości wody znajdującej się przed jak i po procesie uzdatniania. Bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia realizuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w formie monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Monitoring jakości wody obejmuje:

  • kontrolę jakości wód podziemnych;
  • kontrolę jakości wody uzdatnionej (przed podaniem do sieci);
  • kontrolę jakości wody w wyznaczonych punktach na sieci wodociągowej;
  • kontrolę jakości wody po przeprowadzonych naprawach, budowie nowych odcinków;
  • kontrolę jakości wody w punktach sprzedaży u danych odbiorców.

Zakres badań jakości wody jest określony odpowiednimi wymaganiami na podstawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych oraz załączników do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

  • podstawowe wymagania mikrobiologiczne – Escherichia coli, Enterokoki.
  • podstawowe wymagania chemiczne – Akryloamid, Antymon, Arsen, Azotany, Azotyny, Benzen, Benzo(a)piren, Bor, Chlorek winylu, Chrom, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Fluorki, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Pestycydy, Suma Pestycydów, Rtęć, Selen, Suma trichloroetenu i tetrachoroetenu, Suma WWA, Suma THM.
  • dodatkowe wymagania mikrobiologiczne – Bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h, ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ± 2°C po 48h
  • dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne – Amonowy jon, Barwa, Chlorki, Glin, Mangan, Mętność, Ogólny węgiel organiczny, pH, Przewodność, Siarczany, Smak, Sód, Utlenialność, Zapach, Żelazo.
  • dodatkowe wymagania chemiczne – Magnez, Twardość, Wapń, Potas, Cynk

 

TWARDOŚĆ WODY
Jednostka Wartość dopuszczalna Ujęcie CHYNOWIE CZYMANOWO GNIEWINO I GNIEWINO II KOSTKOWO MIERZYNKO
Wodociąg CHYNOWIE CZYMANOWO GNIEWINO KOSTKOWO MIERZYNKO
klasa twardości - Wyniki  średnio twarda średnio twarda   średnio twarda  średnio twarda  średnio twarda  średnio twarda
mgCaCO3/dm3 60-500 223 242 211 264 224 212
mmol/dm3 0,6-5,0 2,2 2,4 2,1 2,6 2,2 2,1
mval/dm3 1,2-10,0 4,5 4,8 4,2 5,3 4,5 4,2
 st. niem. °dH 3,4-28,0 12,5 13,6 11,8 14,8 12,5 11,9
 st. ang. °e 4,2-35,0 15,6 16,9 14,8 18,5 15,7 14,8
 st. franc. °f 6,0-50,0 22,3 24,2 21,1 26,4 22,4 21,2 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie dokonuje oceny jakości wody do spożycia, w wodociągach eksploatowanych przez GPK Sp. z o.o..
Aktualna ocena jakości wody, do pobrania: ocena-jakości-wody.pdf
Ocena jakości wody 2021, do pobrania: ocena-jakości-wody-2021.pdf